Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 
Jettie ontwerpt
Albrecht Rodenbachstraat 20, 
8570 Vichte, België
info@jettieontwerpt.be
0497199918
BE 0700.676.530


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Jettie ontwerpt, een activiteit in bijberoep met maatschappelijke zetel te Albrecht Rodenbachstraat 20, 8570 Vichte, BE 0700.676.530 (hierna ‘Jettie ontwerpt’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.jettieontwerpt.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jettie ontwerpt aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jettie ontwerpt niet. Jettie ontwerpt is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Jettie ontwerpt is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@jettieontwerpt.be. 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jettie ontwerpt. Jettie ontwerpt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen
– Plaats een product in uw winkelmandje.
– Indien u klaar bent met uw aankopen, klik op afrekenen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen  
– via kredietkaart
– via bankkaart 
– via overschrijving op rekeningnummer BE68 7506 8671 8534
– via Paypal

Jettie ontwerpt is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. Bestellingen worden pas verzonden na een geslaagde betalingstransactie. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en landen van de Europese Unie. 
De levering gebeurt door Bpost (met eventueel een trackingscode). Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Uiteraard probeert Jettie ontwerpt elke bestelling zo snel mogelijk te verzenden. 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Jettie ontwerpt. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Jettie ontwerpt was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Jettie ontwerpt. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Jettie ontwerpt te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Jettie ontwerpt.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de Klant het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 
Fabricagefouten of andere redenen waarom je je artikel wenst terug te zenden, dien je ons binnen de 14 dagen na aankoopdatum te melden. Hierna gaan we niet meer over tot omruiling.
Je kan het pakket terug opsturen naar: Jettie ontwerpt, Albrecht Rodenbachstraat 20, 8570 Vichte. De verzending is op eigen kosten.

De betaling die we ontvingen (exclusief eventuele verzendkosten), wordt uiterlijk binnen 10 dagen nadat we je pakket in goeie orde mochten ontvangen, terugbetaald.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Jettie ontwerpt betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
– dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst (zoals het ontwerpen van gepersonaliseerd drukwerk) 
– de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; hieronder vallen alle ontwerpen van geboortekaartjes, drukwerk voor geboorte of gepersonaliseerde wenskaarten.
– de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– artikelen waarvan de verpakking geopend (volledig of gedeeltelijk), waardoor ze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden;
– wenskaarten waarvan de plastic verzegeling is verbroken.

Artikel 9: Klantendienst 
De klantendienst van Jettie ontwerpt is bereikbaar op het telefoonnummer +32 497 19 99 18, via e-mail op info@jettieontwerpt.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Jettie ontwerpt beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Jettie ontwerpt zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Jettie ontwerpt respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
– De uitvoering van de afgesloten overeenkomst
– Het verwerken van de bestelling

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Jettie ontwerpt heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Jettie ontwerpt houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@jettieontwerpt.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door Jettie ontwerpt om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Jettie ontwerpt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Datum opmaak: 29/07/2020

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan Jettie ontwerpt:
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.